Privacy Statement

Van Egeraat Administratie, gevestigd aan Kleine Heistraat 16-375, 4884 ME te
Wernhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Egeraat Administratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

       • Voor- en achternaam
       • Geslacht
       • Geboortedatum
       • Geboorteplaats
       • Adresgegevens
       • Telefoonnummer
       • E-mailadres
       • Bankrekeningnummer
       • Overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van Egeraat Administratie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
       • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Van Egeraat Administratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
       • Het verzorgen van financiële administraties
       • Het verzorgen van aangiften omzetbelasting
       • Het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting
       • Het verzorgen van aangiften vennootschapsbelasting
       • Het verzorgen van overige fiscale aangiften
       • Het verzorgen van diverse soorten rapportages
       • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
       • Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen uit hoofde van onze dienstverlening

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Egeraat Administratie neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,
zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Egeraat Administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Egeraat Administratie verkoopt uw gegevens niet aan derden maar verstrekt deze
alleen en voorzover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Egeraat Administratie
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van Egeraat Administratie gebruikt op haar website www.vanegeraatadministratie.nl
geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen of te
bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Van Egeraat Administratie en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Van Egeraat Administratie sturen
naar info@vanegeraatadministratie.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
uw verzoek.
Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij gebonden aan de wettelijke verplichtingen
zoals de wettelijke bewaartermijnen.
Van Egeraat Administratie wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Egeraat Administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op.