Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.vanegeraatadministratie.nl, zoals deze

beschikbaar is gesteld door Van Egeraat Administratie. In deze disclaimer geven wij aan

onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Egeraat Administratie is het niet

toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij Van Egeraat Administratie.

 

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Van Egeraat Administratie streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze

inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn,

dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van

garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te

wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Van Egeraat Administratie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op

websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.