Business Nieuws Updates

Belastingdienst start nieuw ondernemersportaal

 

digitaal belastingdienst.JPG

De Belastingdienst gaat op 3 januari 2019 van start met een nieuw portaal voor ondernemers: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Daar kunnen zzp’ers en eenmanszaken in eerste instantie btw-aangifte doen, de btw-aangifte corrigeren, een opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) doen en hun rekeningnummer opgeven of wijzigen.

Volgens de fiscus wordt het portaal in de loop van het jaar ook toegankelijk voor andere ondernemers die aangifte doen voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting. Verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie zijn dan het portaal beter werkt op tablets en smartphones en dat aangiftes tussendoor kunnen worden opgeslagen. Verstuurde aangiften kunnen later altijd worden ingezien. Inloggen is vanaf 3 januari voor zzp’er of eenmanszaak mogelijk met DigiD. Later in het jaar kunnen andere ondernemers gaan inloggen met eHerkenning. Het huidige portaal blijft voorlopig nog bestaan naast Mijn Belastingdienst Zakelijk.

 

Bron: AccountancyVanmorgen, 3 december 2018.

 

********************************************************************************************************************************************

Verdere voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Zo ligt de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring op schema. De webmodule is eind volgend jaar gereed. Per 1 januari 2019 wordt het criterium ‘gezag’ uit het arbeidsrecht verduidelijkt, een criterium dat een belangrijke rol speelt bij de vaststelling of iemand een dienstverband heeft.

De maatregelen ter bescherming van ondernemers van de onderkant en ruimte voor ondernemers aan de bovenkant vragen op onderdelen verdere verkenning. Deze maatregelen lopen daarom een jaar vertraging op. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, in de Tweede voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp) hebben een belangrijke positie op onze arbeidsmarkt. Veel opdrachtnemers hebben er welbewust voor gekozen om als zelfstandige aan de slag te gaan en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de samenleving en de economie. Maar de sterke groei van het aantal mensen dat als zelfstandige aan de slag gaat, heeft ook een andere kant. Er is een groeiende groep schijnzelfstandigen en kwetsbare zelfstandigen ontstaan waar het kabinet zich zorgen over maakt. Tegelijkertijd vinden veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers de huidige regelgeving onduidelijk of onnodig ingewikkeld.

Het kabinet werkt daarom samen met wetenschappers en veldpartijen aan de best passende uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord over zzp’ers. Zo zijn er de afgelopen tijd verdere stappen gezet bij de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring. Er is een vragenlijst opgesteld die opdrachtgevers straks kunnen invullen om zo duidelijkheid te krijgen of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Zo ja, dan hoeven er geen loonheffing en werknemerspremies worden betaald. De komende periode wordt deze vragenlijst samen met veldpartijen uitgewerkt.

Ook het verduidelijken van het gezagscriterium ligt op schema. Dit is een belangrijk criterium bij het vaststellen of iemand een dienstbetrekking heeft. Uiterlijk 1 januari 2019 wordt hierover een bijlage toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen. Deze bijlage is toegevoegd bij deze Kamerbrief.

De wetgeving rond de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking is technisch en juridisch uiterst complex. Dit blijkt met name bij de uitwerking van de maatregelen ter bescherming van de zppers met de laagste tarieven en ruimte voor zzpers met de hoogste tarieven. Zo is de maatregel voor de onderkant waarschijnlijk niet in te passen in het Europees recht. Bij de verdere verkenning worden daarom ook alternatieven meegenomen waarvan de inschatting is dat deze in overeenstemming zijn met het Europees recht. Het kabinet kijkt daarbij onder andere naar de uitwerking van een minimumtarief. Deze variant sluit aan bij de doelen uit het regeerakkoord om kwetsbare zelfstandigen te beschermen en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Hierdoor zal het niet langer mogelijk zijn om zelfstandigen tegen een te laag tarief in te huren.

 

Bron: Rijksoverheid.nl, 27-11-2018.

 

********************************************************************************************************************************************

 

Tweede Kamer stemt in met pakket Belastingplan 2019

Nieuwsbericht | 15-11-2018 | 15:52

De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het pakket Belastingplan 2019. Daarmee gaan de belastingtarieven vanaf volgend jaar omlaag en de heffingskortingen (belastingkortingen) omhoog, zodat werken lonender wordt.

Het kabinet neemt daarnaast maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan en die goed zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat. Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag.

Het gaat in totaal om 8 wetten en meer dan 60 maatregelen voor burgers en bedrijven. De plannen zijn definitief na behandeling in de Eerste Kamer op 11 december en stemmingen op 18 december.

Staatssecretaris Snel van Financiën: "Het merendeel van de fiscale plannen van dit kabinet zijn met dit pakket maatregelen straks vastgelegd in de wet. Dat betekent niet dat we de komende jaren stil gaan zitten: zo pakken we belastingontwijking verder aan en maken we werk van de invoering van een vliegbelasting. Ook denken we na over een verdere hervorming van het belastingstelsel."

De wetsvoorstellen zijn als gevolg van het debat met de Tweede Kamer op een paar punten aangepast. Zo zullen landen als een laagbelast land worden gezien als zij een belastingtarief hebben van minder dan 9 % (voorstel was 7%). Dit is van belang bij verschillende maatregelen om belastingontwijking- en ontduiking tegen te gaan.  Daarnaast wordt asbestafval van daken die t/m 2024 moeten worden gesaneerd vrijgesteld van afvalstoffenbelasting.

 

Bron: Ministerie van Financiën, 15 november 2018.

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

Kabinet en coalitie schaffen dividendbelasting definitief niet af

   

De afschaffing van de dividendbelasting gaat definitief niet door, maakte premier Mark Rutte maandag bekend na het coalitieoverleg. Nadat de maatregel door het kabinet en de coalitiepartijen werd heroverwogen, wordt de meest omstreden afspraak uit het regeerakkoord nu definitief teruggedraaid.

"Feit is dat het draagvlak voor deze maatregel beperkt was", aldus Rutte.

De premier zei dat de door dit besluit vrijgekomen 2 miljard euro zal worden geïnvesteerd in het bedrijfsleven en het verbeteren van het vestigingsklimaat. Zowel de hoge als de lage vennootschapsbelasting gaat verder omlaag dan eerder is aangekondigd in het regeerakkoord. Ook de werkgeverslasten op arbeid gaan verder omlaag. Daar trekt het kabinet jaarlijks 200 miljoen euro voor uit, staat in de Kamerbrief die het kabinet maandagavond verstuurde.

De afschaffing stond sinds begin deze maand op de tocht, toen Unilever bekendmaakte de voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam toch niet door te zetten. Het besluit van Unilever was volgens premier Rutte "relevant" voor het opnieuw wegen van de omstreden maatregel.

De premier heeft de omstreden maatregel altijd ferm verdedigd met het argument dat het goed zou zijn voor het vestigingsklimaat en voor werkgelegenheid zou zorgen.

Juist een bedrijf als Unilever zou volgens Rutte daarom kiezen voor Nederland als thuisbasis. Nu opereert het bedrijf ook nog vanuit het Verenigd Koninkrijk. De maatregel zou ook andere bedrijven hiernaartoe moeten trekken. Door de dividendbelasting niet af te schaffen, neem je "een onaanvaardbaar risico", zei Rutte.

 

Bron: NU.nl, 15 oktober 2018.

 

********************************************************************************************************************************************

 

Belastingplan 2019: de maatregelen op een rij

 DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN

BTW-compensatiefonds

Veel van de dinsdag door het kabinet gepresenteerde (belasting)maatregelen werden, zoals gewoonlijk, de afgelopen tijd al bekend. Het volledige Belastingplan 2019 is hier te vinden.

Een door het kabinet opgesomd overzicht van de grootste veranderingen:

Invoering tweeschijvenstelsel

Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 20.000 per jaar. Ook wordt het hierdoor minder van belang of een inkomen in een huishouden met 1 of 2 personen wordt verdiend. Het basistarief wordt in 2021 37,05% en het toptarief 49,50%. In 2019 wordt het tarief van de huidige eerste schijf 36,65% en de tweede en derde schijf 38,10%.

Verhoging arbeidskorting

Door een verhoging van de arbeidskorting gaat werken meer lonen voor mensen met een inkomen tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar.

Verhoging algemene heffingskorting

Door een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 50.000 per jaar. In de aanloop naar Prinsjesdag heeft het kabinet de heffingskorting in 2019 met € 44 extra verhoogd om de koopkracht te verbeteren voor met name lage inkomens en uitkeringsgerechtigden. Dit komt bovenop de verhoging van € 140 uit het regeerakkoord.

Boodschappen

Het kabinet betaalt de verlaging van de lasten op arbeid gedeeltelijk door economisch minder verstorende belastingen te verhogen. Zo worden boodschappen iets duurder door een verhoging van het lage btw-tarief van 6% naar 9%. Dit betekent in de praktijk dat boodschappen van € 100 in 2019 € 2,83 duurder worden. Maar ook met de duurdere boodschappen gaan de meeste mensen erop vooruit in 2019. Daarnaast verlaagt het kabinet voor de hogere inkomens het tarief van een aantal aftrekposten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek en de ondernemersaftrek.

Vergroening

Wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast: de belasting op aardgas gaat omhoog, die op elektriciteit omlaag. Verhuurders die huurwoningen energiezuinig verbouwen zullen vanaf volgend jaar in aanmerking komen voor een heffingsvermindering.

Voor wie met de (elektrische) fiets naar het werk wil, wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te gebruiken door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. Bij een inkomen van € 35.000 en een elektrische fiets van € 2000 kost dit een werknemer vanaf 2020 minder dan € 5 per maand.

Bedrijfsleven

Nederland wil aantrekkelijk zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die een echte bijdrage leveren aan de economie. Het kabinet presenteert daarom een ambitieus pakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven.

Het pakket bevat naast de verlaging van de vennootschapsbelasting en de afschaffing van de dividendbelasting ook de invoering van een bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties. Zo wordt voorkomen dat Nederland wordt gebruikt voor doorstroomactiviteiten naar belastingparadijzen. Voor het MKB wordt bovendien per 2020 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld.

Ook constructies die worden opgezet om doelbewust geen belasting te betalen – door geld uit te keren aan aandeelhouders of te schenken aan familieleden – worden aangepakt. Het wordt mogelijk deze belastingschuld te verhalen op bijvoorbeeld aandeelhouders die een winstuitdeling hebben gehad of familieleden die een schenking hebben gekregen, met terugwerkende kracht tot 18 september 2018.

Daarnaast verlaagt het kabinet de verhuurderheffing met structureel € 100 miljoen.

Het tarief in de vennootschapsbelasting wordt voor winsten tot € 200.000 in stappen verlaagd van 20% naar 16% in 2021. Ook voor winsten boven € 200.000 wordt het tarief verlaagd, maar wel minder groot dan in het Regeerakkoord beoogd: het tarief wordt in 2021 22,25% in plaats van 21%. Ook het tarief in box 2 wordt verhoogd, maar 1,6% minder dan voorgesteld in het regeerakkoord: namelijk naar 26,25% in 2020 en 26,9% in 2021.

 

Bron: Rijksoverheid / Accountancy Vanmorgen 18-09-2018.

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

Belastingdienst publiceert checklist naheffingsaanslag BTW

 

BTW-aangifte

De Belastingdienst heeft een checklist gepubliceerd waarmee ondernemers kunnen bepalen wat er moet gebeuren als er een naheffingsaanslag BTW is ontvangen.

Binnenkort verstuurt de Belastingdienst weer de naheffingsaanslagen voor de BTW. Over die aanslagen krijgt de Belastingdienst regelmatig vragen.

Om BTW-ondernemers te helpen is de checklist ontwikkeld. Via de checklist op de website van de Belastingdienst controleert de ondernemer in 3 korte stappen zijn naheffingsaanslag. Met de uitkomst kan hij opzoeken wat hij moet doen.

 

Bron: Accountancy Vanmorgen, 24 augustus 2018.

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

Vooruitblik op belastingplannen 2019

 DOOR ACCOUNTANCY VANMORGEN

Volgende maand staat Prinsjesdag weer op het programma. Novak werpt alvast een blik vooruit en heeft de verwachte en aangekondigde belastingplannen op een rij gezet.

 

 • Afschaffing fiscale aftrek op vergoeding aanvullend tier 1-kapitaal

De fiscale aftrekbaarheid van de coupon(vergoeding) van aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten voor banken en verzekeraars komt met ingang van 1 januari 2019 te vervallen. Dat moet € 150 miljoen opleveren.

 • Renteaftrekbeperkingen vennootschapsbelasting

Vanwege het voornemen een robuuste earningsstrippingmaatregel in te voeren, ontstaat volgens het kabinet ruimte om enkele bestaande specifieke renteaftrekbeperkingen af te schaffen. In de kabinetsreactie op het onderzoek naar private-equityinvesteringen in Nederland heeft het kabinet aangegeven dat de specifieke renteaftrekbeperking gericht op bovenmatige overnamerente (overnameholdingbepaling) met ingang van 1 januari 2019 zal vervallen. Andere specifieke renteaftrekbeperkingen die worden afgeschaft, zijn nog niet bekend. De renteaftrekbeperking gericht tegen winstdrainage blijft bestaan.

 • Verlagen VPB-tarieven

De tarieven van de VPB worden in 2019 beide met 1 procentpunt verlaagd en in 2020 en 2021 telkens met nog eens 1,5%.

 • Beperken afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de VPB

VPB-ondernemers mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ-waarde (is nu 50%).

 • Modernisering KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt omgezet in een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling zonder recht op aftrek van voorbelasting. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe KOR is 1 januari 2020.

 • Belastingrente

Een aantal aspecten van de regeling belastingrente is op dit moment niet in lijn met de uitgangspunten van de regeling. In het Belastingplan 2019 zal worden overgegaan tot aanpassing van deze aspecten in de inkomstenbelasting en de erfbelasting.

 • Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9%

In het pakket Belastingplan 2019 zal de verhoging van het lage btw-tarief naar 9% per 1 januari 2019 worden opgenomen. De Belastingdienst zal niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.

 • Verhoging afvalstoffenbelasting

De afvalstoffenbelasting zal in 2019 waarschijnlijk ruim worden verdubbeld. Om te voorkomen dat een dergelijk hoger tarief een rol gaat spelen bij de keuze in welk land de afvalstoffen worden verwerkt, is invoering van een exportheffing noodzakelijk.

 • Compensatieregeling gedupeerde ondernemers

Er komt een gerichte compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen en daardoor toeslagen moesten terugbetalen. Voor de regeling is € 17 miljoen gereserveerd.

 • Verlaging aftrekpercentage EIA

Het kabinet zal het huidige aftrekpercentage van 54,5% in het Belastingplan 2019 verlagen naar 45%. Het nettobelastingvoordeel wordt daardoor weliswaar iets verlaagd, maar blijft naar de mening van het kabinet op een voldoende niveau om ondernemers te prikkelen tot het treffen van energie-investeringen.

 • Verkorting maximale looptijd 30%-regeling

In het Belastingplan 2019 zal worden voorgesteld de maximale looptijd van de 30%-regeling met ingang van 1 januari 2019 voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met drie jaar te verkorten. Ook de periode waarin de keuzeregeling voor partiële buitenlandse belastingplicht van artikel 2.6 Wet IB 2001 van toepassing is, zal met drie jaar worden verkort.

Bron: Novak

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

Verhoging laag btw-tarief van 6% naar 9%: de stand van zaken.

Het kabinet Rutte 3 gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9% verhogen. Wat zijn de gevolgen voor ondernemers en wat is de laatste stand van zaken?

Door de stijging van het lage btw-tarief worden bepaalde goederen en diensten duurder.  Particulieren (consumenten) krijgen dus direct met een prijsstijging te maken. 

Btw op groente en fruit

De discussie van de btw-verhoging spitste zich de afgelopen tijd in de media vooral toe op groente en fruit dat duurder wordt. Consumentenorganisaties, artsen en ook wetenschappers promoten en benadrukken de laatste jaren het belang van gezond eten en menen dat deze overheidsmaatregel averechts werkt. De armere gezinnen zouden hierdoor het fruit en de groenten eerder links laten liggen.

De verhoging van de btw op groente en fruit gaat definitief door. Dit is volgens de minister gebonden aan EU-regelgeving  

Er werden zelfs vragen over gesteld in de Tweede Kamer om deze verhoging tegen te houden, maar minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (CU) was tijdens het kamerdebat in april onverbiddelijk. De regels van de EU staan het simpelweg niet toe, aldus de minister. Uitzonderingen kunnen hierop niet gemaakt worden. 

Los van de aandacht voor groente en fruit, heeft de belastingverhoging consequenties voor alle levensmiddelen: ook de chips en pasta en rijst worden duurder. 

Verder worden ook diverse diensten duurder. Denk hierbij aan de kapper, een bezoek aan het zwembad, hotelovernachtingen, pretparken, de fietsenmaker of kledingreparaties. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de betreffende producten en diensten op onze pagina: wanneer geldt het lage btw-tarief?

Als ondernemer heb je overigens de keuze om deze belastingverhoging wel of niet door te rekenen aan je klanten. Het gros zal dit wel doen, maar je kunt er eventueel ook voor kiezen de prijzen gelijk te houden en zelf de verhoging van 3 procent op te vangen: dit gaat dan wel ten koste van je winstmarge.

 
Verandering voor ondernemers

Voor ondernemers met btw-aftrek verandert er in principe weinig. Door de belastingverhoging verhogen zij normaal gesproken hun verkoopprijzen. Tegelijkertijd kunnen ondernemers de betaalde btw over de inkoop in mindering brengen op hun btw-aangifte. Of dit nu 6% of 9% is, maakt verder geen verschil. Ondernemers die geen btw kunnen aftrekken, gaan dit uiteraard wel merken. 

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de btw-verhoging

Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging van het btw-tarief. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.  Dit liet staatssecretaris Snel van Financiën weten in een debat met de Tweede Kamer.

Het gaat dan bijvoorbeeld om concerten of sportevenementen die dit jaar al worden betaald, maar volgend jaar pas plaatsvinden. Verder geldt dit ook voor alle goederen en diensten waarop het verlaagde tarief van toepassing is, zoals stukadoor- en verfwerkzaamheden aan huis.

Ondernemers kunnen zich volgens de staatssecretaris wel alvast voorbereiden door de administratie en prijzen aan te passen en bij de jaarovergang de facturatie en btw-aangifte aan te passen. Daarnaast kunnen ze bij bij het opstellen van offertes voor 2019 al rekening houden met de geplande btw-verhoging.

Verandering belastingstelsel

De btw-verhoging van het lage btw-tarief is volgens het kabinet onderdeel van een grootscheepse verandering van het belastingstelsel: 2 van de 4 belastingschijven verdwijnen. Hierdoor zou de groep ‘werkenden’ er fors vooruit op moeten gaan. De ruimte om deze belastingverlaging mogelijk te maken, wordt dus (deels) gevonden door de btw-verhoging. 

Hoe dit voordeel in de praktijk uitpakt is overigens nog even afwachten. De btw-verhoging is voor iedereen gelijk en merkt de consument direct in zijn portemonnee, het belastingvoordeel is voor iedereen verschillend, dit kun je pas achteraf beoordelen.

 

Bron: Rabobank / Belastingen, juli 2018.

 

 

 

 

********************************************************************************************************************************************

 

 

 


In 10 stappen voorbereid op de AVG


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.


Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.


Wat kan ik doen?
Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de 10 belangrijkste stappen voor u op een rijtje gezet. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen.


Stap 1: Bewustwording
Zorg ervoor dat de relevante mensen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn van de nieuwe privacyregels. Zij moeten inschatten wat de impact van de AVG is op uw huidige processen, diensten en goederen en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen. Houd er rekening mee dat de implementatie van de AVG veel kan vragen van de beschikbare menskracht en middelen en begin er daarom op tijd mee.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) biedt instrumenten die u kunnen helpen om de AVG na te leven, zoals guidelines die zijn opgesteld samen met de andere privacytoezichthouders in Europa. Bed

&